Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

mercredi, 20 juillet 2011

21 JUILLET !!!

 

…. Vers  une BELG.UNiE                   …. Ga naar en BELG.UNIE

 

O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
le Roi, la Loi, la Liberté !
le Roi, la Loi, la Liberté !
le Roi, la Loi, la Liberté !

O dierbaar België
O heilig land der Vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze ad'ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw, dat g' onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

mercredi, 06 juillet 2011

Proposition de loi !....

SENAT/CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE

1er juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (déposée par le CDF)

 

Résumé

Alors que nos édiles concoctent vaillamment une Belgique institutionnelle nouvelle, sans l’avis de sa population,d’autres menaces pèsent également sur le devenir de nos enfants et de nos aînés, et ce dans un silence médiatique complet. A ce jour, une proposition de loi visant à autoriser l’euthanasie sur les mineurs de 15 ans et plus, et deux propositions de loi visant à ouvrir l’euthanasie, d’une part aux jeunes et aux enfants, et d’autre part aux personnes démentes et celles plongées dans un état d’inconscience, ont été déposées, respectivement, au Sénat et à la Chambre.Si nous ne réagissons pas, en écrivant à nos élus, sénateurs et députés, ces projets risquent de passer comme une lettre à la poste … sans avoir reçu l’aval des électeurs, comme le demande le CDF pour tout projet éthique ! C’est l’avenir de toute une génération qui est en jeu !

Vous trouverez, au verso de cette proposition, un exemple de courrier à adresser à vos parlementaires, que vous pouvez également renvoyer à l’adresse suivante :  CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux) – rue F. Mélard 11 - 1200 BRUXELLES ,qui se chargera de transmettre.

Vous pouvez également signer la pétition

mise en ligne sur : www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

BELGISCHE SENAAT/KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1ste juli 2011

WETSVOORSTEL

tot afschaffing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door de CDF)

Samenvatting

Welnu dan, onze dappere vaderen zijn bezig met het uitdokteren van een nieuw België,in een complete media stilte... maar ook onder de bevolking te raadplegen. Er zijn nog andere bedreigingen, die wegen op de toekomst van onze kinderen en onze oudsten. Op vandaag is er onder andere een wetsvoorstel voor euthanasie bij kinderen van 15 jaar en ouder maar er zijn ook nog 2 wetsvoorstellen neergelegd bij de Kamer en de Senaat voor euthanasie bij enerzijds kinderen en jongeren maar ook bij dementerende bejaarden en zij die het bewustzijn verloren hebben. Wanneer wij niet reageren door te schrijven naar onze verkozen volksvertegenwoordigers en senatoren dan riskeren wij dat deze voorstellen goedgekeurd worden zoals je een brief in een postbus deponeert, zonder dat de kiezers ook hiertoe hun goedkeuring of afkeuring kunnen te kennen geven. Het CDF eist steeds de inspraak van de kiezer op het vlak van de ethische problemen. Het is de toekomst van een hele generatie die op het spel staat. Op de ommezijde van dit voorstel vindt u een voorbeeld van brief die u eveneens kunt richten naar het secretariaat van het CDF (Christen Democraten Federaal) –

F. Mélardstraat 11 te 1200 Brussel ( St.Lambrechts Woluwe) –

 www.cdf-info.be

 die dan uw brief zal doorsturen.

U kunt ook de online petitie ondertekenen op

www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

(Lieu) ………………………………………., le ………………………2011

Propositions de loi euthanasie

Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député,

J’ai appris avec consternation que des extensions de la loi sur l’euthanasie, avaient été déposées au Sénat/à la Chambre.

Le sujet me préoccupe fort et je crains que ces nouvelles brèches dans la loi n’étendent les risques à ce que des personnes ne subissent des

pressions pour demander l’euthanasie. Ces extensions risquent d’engendrer un stress, un mal-être encore accru pour des personnes qui

doivent déjà faire face à leur maladie.Il existe des aides pour soulager la douleur, et des soins palliatifs des plus performants, ne pourrions-

nous pas encourager  et soutenir davantage le développement de ceux-ci, sans contrepartie ?  "La manière dont une société prend soin des plus

faibles de ses membres témoigne de son degré d’humanité." Je fais appel à votre honnêteté et votre courage pour rejeter les articles contraires

au respect de l’être humain et pour proposer les alternatives qui associent éthique et progrès scientifique.

Confiant(e) dans votre attachement au respect de la dignité et de toute vie humaine, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député, l'expression de toute ma considération.

(Signature) ………………………………………………

----------------------------------------------------------- (à découper/te snijden) ------------------------

(Plaats) ………………………………………., ………………………2011

Euthanasiewetsvoorstellen

Geachte Heer Volksvertegenwoordiger,

Geachte Heer Senator,

Met verbijstering heb ik vernomen dat er uitbreidingen van de wet op de euthanasie, werden ingediend bij Kamer en Senaat.

Dit onderwerp raakt mij heel sterk aan en ik ben bang dat ondanks de remmen die in het nieuwe wetsvoorstel voorzien zijn, dit de mensen er

niet zal van weerhouden om euthanasie aan te vragen. Deze uitbreidingen kunnen zorgen voor nog meer stress, een gevoel van onbehagen

bij die mensen die het al moeilijk hebben met hun ziekte. Op vandaag zijn er voldoende hulpmiddelen om de pijn te verzachten en ook de

palliatieve zorg is heel degelijk geworden. Moeten wij niet eerder een dergelijke ontwikkeling met alle mogelijke middelen nog beter

ondersteunen? "De manier waarop een samenleving zorg draagt voor de zwaksten van zijn leden geeft de mate

van menselijkheid weer." Ik wil een beroep doen op uw eerlijkheid en moed om de artikelen die in strijd zijn met het respect

voor de mens af te wijzen en om alternatieven voor te stellen die ethische en wetenschappelijke

vooruitgang combineren.

Wij vertrouwen op uw inzet voor de waardigheid en het respect voor het menselijk leven. Gelieve, Geachte Heer Volksvertegenwoordiger /

Senator te aanvaarden de gevoelens mijner hoogachting.

 

(Handtekening)  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

lundi, 04 juillet 2011

Cartel "Belg-Unie" news...!

   Conférence de presse

BELG-UNIE

persconferentie

Brussel / Bruxelles, 22/06/2011

Willy Deswaef

Hans Van de Cauter

Pierre-Alexandre de Maere d’Aertrycke

Bertrand Waucquez

The course of mankind's progress is

not a straight automatic line, but a

tortuous struggle, with long detours or

relapses into the stagnant of the

irrational.

 

(Ayn Rand)

3

Eén (vier) jaar later…

4

Eén (vier) jaar later…

• « Semaine décisive » combien ?

• « Nieuwe verkiezingen zijn geen optie ?»

• « Los het nu op !»

• « Ca passe ou ça casse.. »

• « Finale onderhandelingen over BHV

ingezet »

5

Kartel “BELG-UNIE”

• Belgian pavilion in Shanghai 2010

• La Belgique est un atout

6

Kartel “BELG-UNIE”

• Princess Elisabeth Station in Antarctica

• België is een troef

7

Kartel “BELG-UNIE”

• De meerderheid van de Belgen wil samenleven

• Splitsing op basis van de taal heeft geen zin

• Wij zien door de bomen het bos niet meer

8

Kartel “BELG-UNIE”

• Leden:

 

CDF

(Pierre-Alexandre

de Maere d’Aertrycke)

– B.U.B. (Hans Van de

Cauter)

– BAB (Willy Deswaef)

• Woordvoerder:

– Bertrand Waucquez

(ex PP)

9

Doel

• Krachten van 3 pro-Belgische partijen

bundelen voor de volgende federale

verkiezingen (nationale lijsten in heel

België)

• Open voor elke pro-Belgische formatie

• Iedereen welkom die het project

onderschrijft

10

BELG-UNIE

OVERZICHT POLITIEKE GESCHIEDENIS BELGIE – APERCU DE L’HISTOIRE

POLITIQUE DE LA BELGIQUE

1ste eeuw voor Christus: Romeinen: creatie Belgica – 1er siècle avant J

 C: création

de Belgica (Julius Cesar)

-Middeleeuwen: rijk Karel De Grote, dan onafhankelijke vorstendommen

moyen

âge: empire de Charlemagne, puis principautés indépendantes

-1430: creatie Orde van de Gulden Vlies door hertog van Bourgondië Filips de

Goede – création de l’Ordre de la Toison d’Or par le duc de Bourgogne Philippe le

Bon / België als proto

 anatie – la Belgique comme proto

nation

-1585: splitsing van de Nederlanden; scission des Pays

Bas (Spanje – Espagne)

-1789: Belgische confederatie Etats

Unis Belgiques

-1794: Franse invasie – invasion française / Napoléon

-1815: na/après Waterloo: Congres Wenen – Congrès de Vienne: Koninkrijk

Nederlanden – Royaume Uni des Pays

 Bas

11

BELG-UNIE

 

-

1830: Belgische revolutie – révolution belge / 1831: grondwetconstitution

 

 

Onafhankelijkheid België – indépendance de la Belgique

12

BELG-UNIE

 

 

Koning Leopold I steunt unitaristische Vlaamse

beweging in België met taalvrijheid (het Frans wordt

enkel

 

gebruikt in het leger, het centrale bestuur, een

deel van het onderwijs en justitie) – Le Roi Léopold Ier

soutient le mouvement flamand dans une Belgique

avec une liberté des langues (le français est utilisé

seulement

 

dans l'armée, dans l'administration

centrale, dans une partie de l'enseignement et dans la

justice)

 

 

1831: België is de meest liberale staat van de wereld

– la Belgique est l'Etat le plus libéral du monde

 

 

1873: eerste taalwet – première loi linguistique

 

 

– Congo (1885, Belgisch Congo: 1909/Congo belge:

1909)

13

BELG-UNIE

 

 

Belle Epoque: einde 19de, begin 20ste eeuw: België 2de economische

macht van de wereld na Duitsland ! – fin 19ième, début 20ième siècle:

Belgique 2ième force économique du monde après l’Allemagne !

 

 

19141918: WO I: inval Duitsers, begin Vlaams

nationalisme – première

guerre mondiale: invasion allemande, début nationalisme flamand (Von

Bissing – Flamenpolitik)

14

BELG-UNIE

 

 

1932: splitsing universiteit Gent – scission de l’université de Gand /

tweetalig statuut voor België – statut bilingue pour la Belgique

 

 

194045: WO II –Waals/Vlaams

nationale collaboratie met de nazi’s /

2ième guerre mondiale – collaboration de certains nationalistes flamands

et wallons avec les nazis

15

BELG-UNIE

 

 

1945: Waals congres – congrès wallon / Volksunie (°

1954)

 

 

1950

1951: Koningskwestie – question royale

 

 

1957: creatie EEG / création de la CEE

 

 

1958: Expo 58

16

BELG-Unie !

 

1960: splitsing NIR in BRT – RTB / scission NIR en RTB –

BRT – onafhankelijkheid Congo – indépendance du Congo

 

 

1963: taalgrens vastgelegd / fixation de la frontière

linguistique

- 1968

1978: splitsing partijen / scission des partis

politiques

-1968: Leuven « Vlaams » (premier Paul van den

Boeynants) / provincialisering afgekeurd –

provincialisation rejetée

17

BELG-UNIE

 

1970: eerste staatshervorming, creatie

taalgemeenschappen / première réforme de l’Etat,

création des communautés linguistiques (premier Gaston

Eyskens) = begin taalfederalisme – début du fédéralisme

linguistique

 

 

1978: stichting Vlaams Blok – fondation Vlaams Blok

 

 

1980: tweede staatshervorming, creatie gewesten /

deuxième réforme de l’Etat, création des régions

(Martens – Cools)

 

 

1988: derde staatshervorming, splitsing onderwijs /

troisième réforme de l’Etat, scission de l’enseignement

(Martens)

18

BELG-UNIE

 

1993: vierde staatshervorming, nieuwe federale grondwet / quatrième réforme de l’Etat,

nouvelle constitution fédérale (Dehaene)

 

 

1999: vergaande resoluties « Vlaams » parlement / résolutions radicales du parlement

« flamand »

-2001: vijfde staatshervorming / cinquième réforme de l’Etat (Verhofstadt)

-2003: arrest BHV arbitragehof / arrêt sur BHV de la cour d’arbitrage

-2004: eerste BHV

crisis / première crise BHV

-2007: grote crisis na federale verkiezingen, tweede BHV

crisis / grande crise après les

élections fédérales, deuxième crise sur BHV (Leterme)

-2008: Verhofstadt – Leterme

-2009: Van Rompuy derde BHV

crisis / troisième crise sur BHV

-2010: overwinning NVA bij federale verkiezingen / victoire de la N

VA aux élections

fédérales – nieuwe crisis / nouvelle crise

19

BELG-UNIE

-MEER DAN 4 JAAR ONDERHANDELINGEN PLUS DE 4 ANS DE

NEGOCIATIONS: een 6de staatshervorming? Une 6ième réforme de l'Etat?

• De inzet/l'enjeu: tientallen splitsingen, des

dizaines de scissions (144 in totaal/au total)

Alles zou gesplitst worden behalve het leger, de politie, een deel van de

sociale zekerheid, een deel van de fiscaliteit, een deel van het burgerlijk en

strafrecht, een deel van het handelsrecht, het arbeidsrecht , een deel van justitie,

het buitenlands beleid en enkele restbevoegdheden (zijn dat

 “homogene

bevoegdheidspakketten”

 ? – Gaan de Belgen hierdoor gelukkiger worden?)

• Tout serait scindé sauf l’armée, la police, une partie de la sécurité sociale,

une partie de la fiscalité, une partie du droit civil et pénal, une partie du droit

commercial, le droit du travail, la politique extérieure et quelques compétences

résiduelles (s’agit-il de

 “paquets de compétences homogènes”

? – cela va-t-il

rendre les Belges plus heureux?))

20

Problemen

• Taalgebruik / usage des langues

• Te veel instellingen / trop d’institutions

• Taalapartheid / apartheid linguistique

• Koninklijke functie / fonction royale

• Senaat en volksraadpleging / Sénat et

consultation populaire

21

Oorzaken van de problemen

• Taalnationalisme

• Gebrek aan nationale partijen

• Veronderstelling dat zaken beter zullen

werken als ze per taalgebied beheerd

worden, Vb:

– Buitenlandse handel

– Energie

– Ruimtelijke ordening

22

Oplossingen

• Tweetaligheid

• Uniefederalisme

• Tweetalig Brabant, 2 opties:

– 3 gewesten: Vlaanderen, Brabant, Wallonië

– Unitair België op basis van 9 provincies

• Koninklijke macht

• Senaat en volksraadpleging

23

Conclusion / Conclusie

• De verklaring is de gemeenschappelijke

basis / la déclaration est la base commune

 

 

www.belg-unie.be

• Voor de andere aspecten, zie de volledige

programma’s van de partijen:

 

 

www.belgischealliantie-alliancebelge.be

 

 

www.belgischeunie.be www.unionbelge.be

 

 

www.cdf-info.be

24

Officiële ondertekening

van de verklaring /

signature officielle de la

déclaration

25

Q&A