Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

lundi, 04 juillet 2011

Cartel "Belg-Unie" news...!

   Conférence de presse

BELG-UNIE

persconferentie

Brussel / Bruxelles, 22/06/2011

Willy Deswaef

Hans Van de Cauter

Pierre-Alexandre de Maere d’Aertrycke

Bertrand Waucquez

The course of mankind's progress is

not a straight automatic line, but a

tortuous struggle, with long detours or

relapses into the stagnant of the

irrational.

 

(Ayn Rand)

3

Eén (vier) jaar later…

4

Eén (vier) jaar later…

• « Semaine décisive » combien ?

• « Nieuwe verkiezingen zijn geen optie ?»

• « Los het nu op !»

• « Ca passe ou ça casse.. »

• « Finale onderhandelingen over BHV

ingezet »

5

Kartel “BELG-UNIE”

• Belgian pavilion in Shanghai 2010

• La Belgique est un atout

6

Kartel “BELG-UNIE”

• Princess Elisabeth Station in Antarctica

• België is een troef

7

Kartel “BELG-UNIE”

• De meerderheid van de Belgen wil samenleven

• Splitsing op basis van de taal heeft geen zin

• Wij zien door de bomen het bos niet meer

8

Kartel “BELG-UNIE”

• Leden:

 

CDF

(Pierre-Alexandre

de Maere d’Aertrycke)

– B.U.B. (Hans Van de

Cauter)

– BAB (Willy Deswaef)

• Woordvoerder:

– Bertrand Waucquez

(ex PP)

9

Doel

• Krachten van 3 pro-Belgische partijen

bundelen voor de volgende federale

verkiezingen (nationale lijsten in heel

België)

• Open voor elke pro-Belgische formatie

• Iedereen welkom die het project

onderschrijft

10

BELG-UNIE

OVERZICHT POLITIEKE GESCHIEDENIS BELGIE – APERCU DE L’HISTOIRE

POLITIQUE DE LA BELGIQUE

1ste eeuw voor Christus: Romeinen: creatie Belgica – 1er siècle avant J

 C: création

de Belgica (Julius Cesar)

-Middeleeuwen: rijk Karel De Grote, dan onafhankelijke vorstendommen

moyen

âge: empire de Charlemagne, puis principautés indépendantes

-1430: creatie Orde van de Gulden Vlies door hertog van Bourgondië Filips de

Goede – création de l’Ordre de la Toison d’Or par le duc de Bourgogne Philippe le

Bon / België als proto

 anatie – la Belgique comme proto

nation

-1585: splitsing van de Nederlanden; scission des Pays

Bas (Spanje – Espagne)

-1789: Belgische confederatie Etats

Unis Belgiques

-1794: Franse invasie – invasion française / Napoléon

-1815: na/après Waterloo: Congres Wenen – Congrès de Vienne: Koninkrijk

Nederlanden – Royaume Uni des Pays

 Bas

11

BELG-UNIE

 

-

1830: Belgische revolutie – révolution belge / 1831: grondwetconstitution

 

 

Onafhankelijkheid België – indépendance de la Belgique

12

BELG-UNIE

 

 

Koning Leopold I steunt unitaristische Vlaamse

beweging in België met taalvrijheid (het Frans wordt

enkel

 

gebruikt in het leger, het centrale bestuur, een

deel van het onderwijs en justitie) – Le Roi Léopold Ier

soutient le mouvement flamand dans une Belgique

avec une liberté des langues (le français est utilisé

seulement

 

dans l'armée, dans l'administration

centrale, dans une partie de l'enseignement et dans la

justice)

 

 

1831: België is de meest liberale staat van de wereld

– la Belgique est l'Etat le plus libéral du monde

 

 

1873: eerste taalwet – première loi linguistique

 

 

– Congo (1885, Belgisch Congo: 1909/Congo belge:

1909)

13

BELG-UNIE

 

 

Belle Epoque: einde 19de, begin 20ste eeuw: België 2de economische

macht van de wereld na Duitsland ! – fin 19ième, début 20ième siècle:

Belgique 2ième force économique du monde après l’Allemagne !

 

 

19141918: WO I: inval Duitsers, begin Vlaams

nationalisme – première

guerre mondiale: invasion allemande, début nationalisme flamand (Von

Bissing – Flamenpolitik)

14

BELG-UNIE

 

 

1932: splitsing universiteit Gent – scission de l’université de Gand /

tweetalig statuut voor België – statut bilingue pour la Belgique

 

 

194045: WO II –Waals/Vlaams

nationale collaboratie met de nazi’s /

2ième guerre mondiale – collaboration de certains nationalistes flamands

et wallons avec les nazis

15

BELG-UNIE

 

 

1945: Waals congres – congrès wallon / Volksunie (°

1954)

 

 

1950

1951: Koningskwestie – question royale

 

 

1957: creatie EEG / création de la CEE

 

 

1958: Expo 58

16

BELG-Unie !

 

1960: splitsing NIR in BRT – RTB / scission NIR en RTB –

BRT – onafhankelijkheid Congo – indépendance du Congo

 

 

1963: taalgrens vastgelegd / fixation de la frontière

linguistique

- 1968

1978: splitsing partijen / scission des partis

politiques

-1968: Leuven « Vlaams » (premier Paul van den

Boeynants) / provincialisering afgekeurd –

provincialisation rejetée

17

BELG-UNIE

 

1970: eerste staatshervorming, creatie

taalgemeenschappen / première réforme de l’Etat,

création des communautés linguistiques (premier Gaston

Eyskens) = begin taalfederalisme – début du fédéralisme

linguistique

 

 

1978: stichting Vlaams Blok – fondation Vlaams Blok

 

 

1980: tweede staatshervorming, creatie gewesten /

deuxième réforme de l’Etat, création des régions

(Martens – Cools)

 

 

1988: derde staatshervorming, splitsing onderwijs /

troisième réforme de l’Etat, scission de l’enseignement

(Martens)

18

BELG-UNIE

 

1993: vierde staatshervorming, nieuwe federale grondwet / quatrième réforme de l’Etat,

nouvelle constitution fédérale (Dehaene)

 

 

1999: vergaande resoluties « Vlaams » parlement / résolutions radicales du parlement

« flamand »

-2001: vijfde staatshervorming / cinquième réforme de l’Etat (Verhofstadt)

-2003: arrest BHV arbitragehof / arrêt sur BHV de la cour d’arbitrage

-2004: eerste BHV

crisis / première crise BHV

-2007: grote crisis na federale verkiezingen, tweede BHV

crisis / grande crise après les

élections fédérales, deuxième crise sur BHV (Leterme)

-2008: Verhofstadt – Leterme

-2009: Van Rompuy derde BHV

crisis / troisième crise sur BHV

-2010: overwinning NVA bij federale verkiezingen / victoire de la N

VA aux élections

fédérales – nieuwe crisis / nouvelle crise

19

BELG-UNIE

-MEER DAN 4 JAAR ONDERHANDELINGEN PLUS DE 4 ANS DE

NEGOCIATIONS: een 6de staatshervorming? Une 6ième réforme de l'Etat?

• De inzet/l'enjeu: tientallen splitsingen, des

dizaines de scissions (144 in totaal/au total)

Alles zou gesplitst worden behalve het leger, de politie, een deel van de

sociale zekerheid, een deel van de fiscaliteit, een deel van het burgerlijk en

strafrecht, een deel van het handelsrecht, het arbeidsrecht , een deel van justitie,

het buitenlands beleid en enkele restbevoegdheden (zijn dat

 “homogene

bevoegdheidspakketten”

 ? – Gaan de Belgen hierdoor gelukkiger worden?)

• Tout serait scindé sauf l’armée, la police, une partie de la sécurité sociale,

une partie de la fiscalité, une partie du droit civil et pénal, une partie du droit

commercial, le droit du travail, la politique extérieure et quelques compétences

résiduelles (s’agit-il de

 “paquets de compétences homogènes”

? – cela va-t-il

rendre les Belges plus heureux?))

20

Problemen

• Taalgebruik / usage des langues

• Te veel instellingen / trop d’institutions

• Taalapartheid / apartheid linguistique

• Koninklijke functie / fonction royale

• Senaat en volksraadpleging / Sénat et

consultation populaire

21

Oorzaken van de problemen

• Taalnationalisme

• Gebrek aan nationale partijen

• Veronderstelling dat zaken beter zullen

werken als ze per taalgebied beheerd

worden, Vb:

– Buitenlandse handel

– Energie

– Ruimtelijke ordening

22

Oplossingen

• Tweetaligheid

• Uniefederalisme

• Tweetalig Brabant, 2 opties:

– 3 gewesten: Vlaanderen, Brabant, Wallonië

– Unitair België op basis van 9 provincies

• Koninklijke macht

• Senaat en volksraadpleging

23

Conclusion / Conclusie

• De verklaring is de gemeenschappelijke

basis / la déclaration est la base commune

 

 

www.belg-unie.be

• Voor de andere aspecten, zie de volledige

programma’s van de partijen:

 

 

www.belgischealliantie-alliancebelge.be

 

 

www.belgischeunie.be www.unionbelge.be

 

 

www.cdf-info.be

24

Officiële ondertekening

van de verklaring /

signature officielle de la

déclaration

25

Q&A