Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

mercredi, 06 juillet 2011

Proposition de loi !....

SENAT/CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE

1er juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (déposée par le CDF)

 

Résumé

Alors que nos édiles concoctent vaillamment une Belgique institutionnelle nouvelle, sans l’avis de sa population,d’autres menaces pèsent également sur le devenir de nos enfants et de nos aînés, et ce dans un silence médiatique complet. A ce jour, une proposition de loi visant à autoriser l’euthanasie sur les mineurs de 15 ans et plus, et deux propositions de loi visant à ouvrir l’euthanasie, d’une part aux jeunes et aux enfants, et d’autre part aux personnes démentes et celles plongées dans un état d’inconscience, ont été déposées, respectivement, au Sénat et à la Chambre.Si nous ne réagissons pas, en écrivant à nos élus, sénateurs et députés, ces projets risquent de passer comme une lettre à la poste … sans avoir reçu l’aval des électeurs, comme le demande le CDF pour tout projet éthique ! C’est l’avenir de toute une génération qui est en jeu !

Vous trouverez, au verso de cette proposition, un exemple de courrier à adresser à vos parlementaires, que vous pouvez également renvoyer à l’adresse suivante :  CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux) – rue F. Mélard 11 - 1200 BRUXELLES ,qui se chargera de transmettre.

Vous pouvez également signer la pétition

mise en ligne sur : www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

BELGISCHE SENAAT/KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1ste juli 2011

WETSVOORSTEL

tot afschaffing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door de CDF)

Samenvatting

Welnu dan, onze dappere vaderen zijn bezig met het uitdokteren van een nieuw België,in een complete media stilte... maar ook onder de bevolking te raadplegen. Er zijn nog andere bedreigingen, die wegen op de toekomst van onze kinderen en onze oudsten. Op vandaag is er onder andere een wetsvoorstel voor euthanasie bij kinderen van 15 jaar en ouder maar er zijn ook nog 2 wetsvoorstellen neergelegd bij de Kamer en de Senaat voor euthanasie bij enerzijds kinderen en jongeren maar ook bij dementerende bejaarden en zij die het bewustzijn verloren hebben. Wanneer wij niet reageren door te schrijven naar onze verkozen volksvertegenwoordigers en senatoren dan riskeren wij dat deze voorstellen goedgekeurd worden zoals je een brief in een postbus deponeert, zonder dat de kiezers ook hiertoe hun goedkeuring of afkeuring kunnen te kennen geven. Het CDF eist steeds de inspraak van de kiezer op het vlak van de ethische problemen. Het is de toekomst van een hele generatie die op het spel staat. Op de ommezijde van dit voorstel vindt u een voorbeeld van brief die u eveneens kunt richten naar het secretariaat van het CDF (Christen Democraten Federaal) –

F. Mélardstraat 11 te 1200 Brussel ( St.Lambrechts Woluwe) –

 www.cdf-info.be

 die dan uw brief zal doorsturen.

U kunt ook de online petitie ondertekenen op

www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

(Lieu) ………………………………………., le ………………………2011

Propositions de loi euthanasie

Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député,

J’ai appris avec consternation que des extensions de la loi sur l’euthanasie, avaient été déposées au Sénat/à la Chambre.

Le sujet me préoccupe fort et je crains que ces nouvelles brèches dans la loi n’étendent les risques à ce que des personnes ne subissent des

pressions pour demander l’euthanasie. Ces extensions risquent d’engendrer un stress, un mal-être encore accru pour des personnes qui

doivent déjà faire face à leur maladie.Il existe des aides pour soulager la douleur, et des soins palliatifs des plus performants, ne pourrions-

nous pas encourager  et soutenir davantage le développement de ceux-ci, sans contrepartie ?  "La manière dont une société prend soin des plus

faibles de ses membres témoigne de son degré d’humanité." Je fais appel à votre honnêteté et votre courage pour rejeter les articles contraires

au respect de l’être humain et pour proposer les alternatives qui associent éthique et progrès scientifique.

Confiant(e) dans votre attachement au respect de la dignité et de toute vie humaine, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député, l'expression de toute ma considération.

(Signature) ………………………………………………

----------------------------------------------------------- (à découper/te snijden) ------------------------

(Plaats) ………………………………………., ………………………2011

Euthanasiewetsvoorstellen

Geachte Heer Volksvertegenwoordiger,

Geachte Heer Senator,

Met verbijstering heb ik vernomen dat er uitbreidingen van de wet op de euthanasie, werden ingediend bij Kamer en Senaat.

Dit onderwerp raakt mij heel sterk aan en ik ben bang dat ondanks de remmen die in het nieuwe wetsvoorstel voorzien zijn, dit de mensen er

niet zal van weerhouden om euthanasie aan te vragen. Deze uitbreidingen kunnen zorgen voor nog meer stress, een gevoel van onbehagen

bij die mensen die het al moeilijk hebben met hun ziekte. Op vandaag zijn er voldoende hulpmiddelen om de pijn te verzachten en ook de

palliatieve zorg is heel degelijk geworden. Moeten wij niet eerder een dergelijke ontwikkeling met alle mogelijke middelen nog beter

ondersteunen? "De manier waarop een samenleving zorg draagt voor de zwaksten van zijn leden geeft de mate

van menselijkheid weer." Ik wil een beroep doen op uw eerlijkheid en moed om de artikelen die in strijd zijn met het respect

voor de mens af te wijzen en om alternatieven voor te stellen die ethische en wetenschappelijke

vooruitgang combineren.

Wij vertrouwen op uw inzet voor de waardigheid en het respect voor het menselijk leven. Gelieve, Geachte Heer Volksvertegenwoordiger /

Senator te aanvaarden de gevoelens mijner hoogachting.

 

(Handtekening)  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...