Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

mercredi, 06 juillet 2011

Proposition de loi !....

SENAT/CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE

1er juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (déposée par le CDF)

 

Résumé

Alors que nos édiles concoctent vaillamment une Belgique institutionnelle nouvelle, sans l’avis de sa population,d’autres menaces pèsent également sur le devenir de nos enfants et de nos aînés, et ce dans un silence médiatique complet. A ce jour, une proposition de loi visant à autoriser l’euthanasie sur les mineurs de 15 ans et plus, et deux propositions de loi visant à ouvrir l’euthanasie, d’une part aux jeunes et aux enfants, et d’autre part aux personnes démentes et celles plongées dans un état d’inconscience, ont été déposées, respectivement, au Sénat et à la Chambre.Si nous ne réagissons pas, en écrivant à nos élus, sénateurs et députés, ces projets risquent de passer comme une lettre à la poste … sans avoir reçu l’aval des électeurs, comme le demande le CDF pour tout projet éthique ! C’est l’avenir de toute une génération qui est en jeu !

Vous trouverez, au verso de cette proposition, un exemple de courrier à adresser à vos parlementaires, que vous pouvez également renvoyer à l’adresse suivante :  CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux) – rue F. Mélard 11 - 1200 BRUXELLES ,qui se chargera de transmettre.

Vous pouvez également signer la pétition

mise en ligne sur : www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

BELGISCHE SENAAT/KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1ste juli 2011

WETSVOORSTEL

tot afschaffing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (ingediend door de CDF)

Samenvatting

Welnu dan, onze dappere vaderen zijn bezig met het uitdokteren van een nieuw België,in een complete media stilte... maar ook onder de bevolking te raadplegen. Er zijn nog andere bedreigingen, die wegen op de toekomst van onze kinderen en onze oudsten. Op vandaag is er onder andere een wetsvoorstel voor euthanasie bij kinderen van 15 jaar en ouder maar er zijn ook nog 2 wetsvoorstellen neergelegd bij de Kamer en de Senaat voor euthanasie bij enerzijds kinderen en jongeren maar ook bij dementerende bejaarden en zij die het bewustzijn verloren hebben. Wanneer wij niet reageren door te schrijven naar onze verkozen volksvertegenwoordigers en senatoren dan riskeren wij dat deze voorstellen goedgekeurd worden zoals je een brief in een postbus deponeert, zonder dat de kiezers ook hiertoe hun goedkeuring of afkeuring kunnen te kennen geven. Het CDF eist steeds de inspraak van de kiezer op het vlak van de ethische problemen. Het is de toekomst van een hele generatie die op het spel staat. Op de ommezijde van dit voorstel vindt u een voorbeeld van brief die u eveneens kunt richten naar het secretariaat van het CDF (Christen Democraten Federaal) –

F. Mélardstraat 11 te 1200 Brussel ( St.Lambrechts Woluwe) –

 www.cdf-info.be

 die dan uw brief zal doorsturen.

U kunt ook de online petitie ondertekenen op

www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

(Lieu) ………………………………………., le ………………………2011

Propositions de loi euthanasie

Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député,

J’ai appris avec consternation que des extensions de la loi sur l’euthanasie, avaient été déposées au Sénat/à la Chambre.

Le sujet me préoccupe fort et je crains que ces nouvelles brèches dans la loi n’étendent les risques à ce que des personnes ne subissent des

pressions pour demander l’euthanasie. Ces extensions risquent d’engendrer un stress, un mal-être encore accru pour des personnes qui

doivent déjà faire face à leur maladie.Il existe des aides pour soulager la douleur, et des soins palliatifs des plus performants, ne pourrions-

nous pas encourager  et soutenir davantage le développement de ceux-ci, sans contrepartie ?  "La manière dont une société prend soin des plus

faibles de ses membres témoigne de son degré d’humanité." Je fais appel à votre honnêteté et votre courage pour rejeter les articles contraires

au respect de l’être humain et pour proposer les alternatives qui associent éthique et progrès scientifique.

Confiant(e) dans votre attachement au respect de la dignité et de toute vie humaine, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député, l'expression de toute ma considération.

(Signature) ………………………………………………

----------------------------------------------------------- (à découper/te snijden) ------------------------

(Plaats) ………………………………………., ………………………2011

Euthanasiewetsvoorstellen

Geachte Heer Volksvertegenwoordiger,

Geachte Heer Senator,

Met verbijstering heb ik vernomen dat er uitbreidingen van de wet op de euthanasie, werden ingediend bij Kamer en Senaat.

Dit onderwerp raakt mij heel sterk aan en ik ben bang dat ondanks de remmen die in het nieuwe wetsvoorstel voorzien zijn, dit de mensen er

niet zal van weerhouden om euthanasie aan te vragen. Deze uitbreidingen kunnen zorgen voor nog meer stress, een gevoel van onbehagen

bij die mensen die het al moeilijk hebben met hun ziekte. Op vandaag zijn er voldoende hulpmiddelen om de pijn te verzachten en ook de

palliatieve zorg is heel degelijk geworden. Moeten wij niet eerder een dergelijke ontwikkeling met alle mogelijke middelen nog beter

ondersteunen? "De manier waarop een samenleving zorg draagt voor de zwaksten van zijn leden geeft de mate

van menselijkheid weer." Ik wil een beroep doen op uw eerlijkheid en moed om de artikelen die in strijd zijn met het respect

voor de mens af te wijzen en om alternatieven voor te stellen die ethische en wetenschappelijke

vooruitgang combineren.

Wij vertrouwen op uw inzet voor de waardigheid en het respect voor het menselijk leven. Gelieve, Geachte Heer Volksvertegenwoordiger /

Senator te aanvaarden de gevoelens mijner hoogachting.

 

(Handtekening)  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

jeudi, 30 juin 2011

prise de position du CDF

SENAT/CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE

 

1er juillet 2011

 

 

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la loi

du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie

 

(déposée par le CDF)

 

              -------------

 

 

Résumé

 

Alors que nos édiles concoctent vaillamment une Belgique institutionnelle nouvelle, sans l’avis de sa population, d’autres menaces pèsent également sur le devenir de nos enfants et de nos aînés, et ce dans un silence médiatique complet. A ce jour, une proposition de loi visant à autoriser l’euthanasie sur les mineurs de 15 ans et plus, et deux propositions de loi visant à ouvrir l’euthanasie, d’une part aux jeunes et aux enfants, et d’autre part aux personnes démentes et celles plongées dans un état d’inconscience, ont été déposées, respectivement, au Sénat et à la Chambre.

Si nous ne réagissons pas, en écrivant à nos élus, sénateurs et députés, ces projets risquent de passer comme une lettre à la poste … sans avoir reçu l’aval des électeurs, comme le demande le CDF pour tout projet éthique ! C’est l’avenir de toute une génération qui est en jeu !

Vous trouverez, au verso de cette proposition, un exemple de courrier à adresser à vos parlementaires, que vous pouvez également renvoyer à l’adresse suivante : CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux) – rue F. Mélard 11 - 1200 BRUXELLES (www.cdf-info.be), qui se chargera de transmettre.

Vous pouvez également signer la pétition mise en ligne sur :

www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

 

 

BELGISCHE SENAAT/KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

 

1ste juli 2011

 

 

WETSVOORSTEL

tot afschaffing van de wet

van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

 

(ingediend door de CDF)

 

-------------

 


Samenvatting

Welnu dan, onze dappere vaderen zijn bezig met het uitdokteren van een nieuw België, in een complete media stilte... maar ook zonder de bevolking te raadplegen. Er zijn nog andere bedreigingen, die wegen op de toekomst van onze kinderen en onze oudsten.

Op vandaag is er onder andere een wetsvoorstel voor euthanasie bij kinderen van 15 jaar en ouder maar er zijn ook nog 2 wetsvoorstellen neergelegd bij de Kamer en de Senaat voor euthanasie bij enerzijds kinderen en jongeren maar ook bij dementerende bejaarden en zij die het bewustzijn verloren hebben.

Wanneer wij niet reageren door te schrijven naar onze verkozen volksvertegenwoordigers en senatoren dan riskeren wij dat deze voorstellen goedgekeurd worden zoals je een brief  in een postbus deponeert, zonder dat de kiezers ook hiertoe hun goedkeuring of afkeuring kunnen te kennen geven. 

Het CDF eist steeds de inspraak van de kiezer op het vlak van de ethische problemen.  Het is de toekomst van een hele generatie die op het spel staat.

Op de ommezijde van dit voorstel vindt u een voorbeeld van brief die u eveneens kunt richten naar het secretariaat van het CDF (Christen Democraten Federaal) –

F. Mélardstraat 11 te 1200 Brussel ( St. Lambrechts Woluwe) – www.cdf-info.be - die dan uw brief zal doorsturen.

U kunt ook de online petitie ondertekenen op www.lapetition.be/petition.php?petid=10102

 


(Lieu) ………………………………………., le ………………………2011

 

 

Propositions de loi euthanasie

 

Madame, Monsieur le Sénateur,

Madame, Monsieur le Député,

 

J’ai appris avec consternation que des extensions de la loi sur l’euthanasie, avaient été déposées au Sénat/à la Chambre.

Le sujet me préoccupe fort et je crains que ces nouvelles brèches dans la loi n’étendent les risques à ce que des personnes ne subissent des pressions pour demander l’euthanasie. Ces extensions risquent d’engendrer un stress, un mal-être encore accru pour des personnes qui doivent déjà faire face à leur maladie.

Il existe des aides pour soulager la douleur, et des soins palliatifs des plus performants, ne pourrions-nous pas encourager et soutenir davantage le développement de ceux-ci, sans contrepartie ?  "La manière dont une société prend soin des plus faibles de ses membres témoigne de son degré d’humanité."

 

Je fais appel à votre honnêteté et votre courage pour rejeter les articles contraires au respect de l’être humain et pour proposer les alternatives qui associent éthique et progrès scientifique.

 

Confiant(e) dans votre attachement au respect de la dignité et de toute vie humaine, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Sénateur, Madame, Monsieur le Député, l'expression de toute ma considération.

 

 

(Signature) ………………………………………………

 

 

----------------------------------------------------------- (à découper/te snijden) ------------------------

 

                                                      (Plaats) ………………………………………., ………………………2011

 

 

Euthanasiewetsvoorstellen

Geachte Heer Volksvertegenwoordiger,
Geachte Heer Senator,

Met verbijstering heb ik vernomen dat er uitbreidingen van de wet op de euthanasie, werden ingediend bij Kamer en  Senaat.
Dit onderwerp raakt mij heel sterk aan en ik ben bang dat ondanks de remmen die in het nieuwe wetsvoorstel voorzien zijn, dit de mensen er niet zal van weerhouden om euthanasie aan te vragen. Deze uitbreidingen kunnen zorgen voor nog meer stress, een gevoel van onbehagen bij die mensen die het al moeilijk hebben met hun ziekte.
Op vandaag zijn er voldoende hulpmiddelen om de pijn te verzachten en ook de palliatieve zorg  is heel degelijk geworden.  Moeten wij niet eerder een dergelijke ontwikkeling met alle mogelijke middelen nog beter ondersteunen?

"De manier waarop een samenleving zorg draagt voor de zwaksten van zijn leden geeft de mate van menselijkheid weer."

Ik wil een beroep doen op uw eerlijkheid en moed om de artikelen die in strijd zijn met het respect voor de mens af te wijzen en om  alternatieven  voor te stellen die ethische en wetenschappelijke vooruitgang combineren.

Wij vertrouwen op uw inzet voor de waardigheid en het respect voor het menselijk leven.

Gelieve, Geachte Heer Volksvertegenwoordiger / Senator  te aanvaarden de gevoelens mijner hoogachting.

(Handtekening) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

mercredi, 11 mai 2011

"Respect"

 «Vivre dans le respect»

 

Nous vivons dans un monde où la notion de respect semble de moins en moins appliquée !

Un des plus grands enseignements du Nouveau Testament n’est-il pas : «Aimez-vous les uns les autres» ? Ce commandement peut déjà s’appliquer en se respectant les uns et les uns autres.

Le dictionnaire nous dit à propos du verbe «respecter» : avoir de l’égard pour quelqu’un, ne pas porter atteinte à une personne ou une chose, ne pas troubler. Voir son semblable comme soi-même est un pas supplémentaire. Mais, il y a encore bien plus pour mettre en pratique l’enseignement de Jésus, c’est notamment se saluer, se faire mutuellement du bien, dans le respect l’un de l’autre, mettre en pratique le savoir vivre et les règles de bonne conduite.

Comme citoyen, habitant en Belgique, nous avons déjà l’obligation de respecter les lois et autres règles de notre patrie.

Les problèmes de la convivialité et l’application du savoir vivre les uns avec les autres sont des sujets qui tiennent fort à cœur une majorité de nos concitoyens. Il est donc important de remettre à l’honneur, de rappeler ces valeurs tellement importantes pour nos relations dans notre quotidien. Le CDF est fort sensible à cette remise en valeur de la notion de respect mutuel.

En tant que chrétiens, vivant en Belgique, nous voulons aller plus loin que le simple respect des règles et des lois de notre pays, nous souhaitons mettre en pratique les valeurs issues des enseignements du Christ. Si nous appliquons ces valeurs, à titre individuel, notre comportement et notre hygiène de vie ne s’en ressentiront-ils pas d’autant mieux ?

Et en tant que chrétiens engagés en politique dans le cadre du CDF, nous établissons notre vision politique et défendons certains principes ou certaines valeurs universelles, comme le respect de la vie, la liberté, la famille, l’attention aux plus faibles …, sur la base même du message évangélique et de l’enseignement social chrétien, qui sont donc la source de notre inspiration.

«Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi» (Epître de Paul aux Romains, 13 : 10).

 

Michel Gutter

CDF de Bruxelles

Extrait du CDF-Info N.40

vendredi, 24 décembre 2010

Communiqué du CDF-Bruxelles: Emir Kir et les centres de planning familial

 

Il y a quelques semaines, les centres de planning familial ont fêté leurs 25 ans d’existence.

L’occasion pour le ministre Emir Kir, en charge de l’Action sociale et de la Famille, d’inaugurer une semaine portes ouvertes, et de rappeler, que l’avortement et la contraception sont les deux piliers des centres de planning familial; et que ces centres, qui offrent des consultations médicales, psychologiques, sociales ou juridiques, ne sont pas destinés uniquement aux adolescents, mais à tous, «de 7 à 77 ans» (sic).

Rappelant également au passage que, dans un souci de prévention, est prévue, la distribution gratuite de la pilule du lendemain (conformément à l’accord de majorité de la COCOF – majorité dont fait partie le cdH – Centre démocrate humaniste) …

 

Le CDF, qui dans son programme et Manifeste défend la dignité de l’être humain depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle, tient à réagir !

Outre le fait que qualifier de prévention la distribution gratuite de la pilule du lendemain (le mot le dit lui-même!) paraît un non-sens, on peut souligner le manque de responsabilité politique, et médicale, de distribuer aux jeunes filles des moyens contraceptifs qui sont jusqu’à présent encore considérés comme médicaments.

 

Soulignant, au passage, la politique pro-active du Ministre dans ces matières, le CDF-Bruxelles tient à rappeler le caractère sacré de toute vie humaine (y compris le corps en devenir de jeunes filles et femmes, et futures mères de familles), dans une société qui ne «craint» plus Dieu, et où la libéralisation de l’avortement (dont on vient de fêter tristement le 20e anniversaire cette année) a accentué le non-respect de la vie humaine (on le voit notamment avec le nombre en hausse d’infanticides).

 

Le CDF-Bruxelles demande à la majorité arc-en-ciel une réelle politique familiale, respectueuse de la dignité de tous, qui soit au service des familles, des jeunes, des personnes défavorisées, handicapées ainsi que de nos aînés !

 

 

lundi, 03 mai 2010

Un avis à partager

 


En t'en que Chrétien(protestant évangélique) et citoyen Belge, j'ai découvert un parti qui OSE arborer le C de Chrétien,qui prône les valeurs Chrétiennes, qui parle de la dignitée humaine et qui aime arborer fièrement les couleurs de notre patrie, la Belgique.
Il est vrais que "l'homme" a beaucoup de droit mais oublie qu'il a aussi des devoirs!
"Aimez-vous les uns les autres" est déjà et d'abord le respect mutuel des uns avec les autres mais aussi le respect des lois et des règles de bonnes conduites de notre pays.
Soyons aussi, en t'en que Chrétien, responsable de nos prises de postions au sein de la vie politique en Belgique.

Gutter Michel